توضیحات

ویرایش هفتم کتاب با تمرکز بر روی ساخت پاراگراف و مقاله شما را با مراحل نوشتن یک مقاله منسجم و قوی آشنا می سازد. در هر درس مدل های مختلفی برای نوشتن ارائه شده است.