توضیحات

کتاب Listen First برای زبان آموزان جوان و بزرگسال سطوح ابتدایی طراحی شده است. این کتاب زبان آموزان را در معرض زبان ساده روزمره در سطح متوسطه قرار می دهد که در خارج از کلاس درس بسیار کاربردی هستند.