توضیحات

این کتاب نگاه کلی از رویکردها، مسائل و تمرین های معاصر در زمینه تدریس زبان انگلیسی را برای زبان آموزان این رشته فراهم میکند.