توضیحات

کتاب پیش رو  به شما در روند یادگیری زبان بهتر ، سریع تر و لذت بخش تر  کمک می کند . روش های آموزشی خانم Stella Cottrell به شما این اجازه را میدهد تاتوانمندی خودرا درک کرده و مهارت هایی که به آن نیاز دارید را تقویت کرده  و نمرات خود را بهبود ببخشید، اعتماد به نفس خود را تقویت کنید و برای آینده خود برنامه ریزی کنید.